GYŐRI KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, IPARMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FŐOLDAL BEISKOLÁZÁS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
          KAPCSOLAT
               
        A címekre kattintva elérheti és letöltheti / nyomtathatja a dokumentumokat.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

INFORMÁCIÓK
az 1. osztályosok beíratásáról
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról
részletes leírást talál a címre kattintva!

BEISKOLÁZÁSI KÖRZET
A beiskolázási körzetet
megtekintheti a címre kattintva.

Az Országgyűlés által elismert
 
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK,
vallásfelekezetek és vallási közösségek.

APRÓ MŰVÉSZEK TALÁLKOZÓJA
2018. november 10. 9:30

NYITOTT KAPUK NAPJA
2018. november 29. 8:15
Bemutató órák
Ismerkedés a leendő tanító nénikkel
2019. január 08. 15: 30
Bemutató órák
Ismerkedés a leendő tanító nénikkel


Kérjük, hogy a következő nyomtatványokat - értelemszerűen kitöltve - a beiratkozás napján hozzák magukkal.

NYOMTATVÁNYOK
1. Nyilatkozat
az életvitelszerű tartózkodásról
2. Nyilatkozat
szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

3. Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatással
    kapcsolatban


JOGSZABÁLYOK
Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere


INDULÓ KÉPZÉSEINK BEMUTATÁSA
2019 - 2020. TANÉV

A Kovács Margit Iskola egy olyan hely, ahol tanulsz, fejlődsz,
sokat dolgozol, és mégis jól érzed magad!


Német nyelvoktató nemzetiségi program 

Iskolánkban 2001 óta folyik német nemzetiségi oktatás. A nemzetiségi osztályok egy sajátos tanterv szerint tanulnak a német órákon, hangsúlyt fektetve a hagyományőrzésre és népismeretre is. 17 éve töretlen népszerűségnek örvend iskolánkban ez a képzési forma, melyben heti öt órában tanulnak a gyerekek német nyelvet, heti egy órában németül hon- és népismeretet. A nyelvi kifejezőképességet és kommunikációt fejlesztik a német nyelvű színjátszó szakkörök, a német nemzetiségi tánc foglalkozásai. Ezek tovább erősítik ennek a képzésnek a különleges komplexitását, a német nyelvtudás és a személyiség sokoldalú fejlesztését. Ezekbe az osztályokba járó tanulóink tehát a fejlesztő órákkal  együtt heti 7-8 német nyelvű foglalkozáson ismerkednek az alapokkal. Az Adott életkori sajátosságoknak megfelelő, folyamatos fejlesztését szolgáló képzésben vesznek részt. Az egyéb tantárgyak oktatása magyar nyelven történik. Tanulóinknak tudásukról a 7. évfolyam végén, vizsga keretében kell számot adniuk.

A magas színvonalú és a képzési óraszámban is kiemelkedő német nemzetiségi oktatás tanórái csoportbontásban, 10-12 fővel zajlanak. A nemzetiségi osztályok tanulói ötödik osztálytól térítésmentes angol nyelvoktatásban részesülhetnek.

Azoknak a gyerekeknek ajánljuk ezt a programunkat, akik a német nyelvvel ilyen sokoldalú módon szeretnének foglalkozni, szorgalmuk és képességeik alkalmassá teszik őket erre az emelt szintű képzésre, illetve azoknak, akik német nemzetiséginek vallják magukat.

Emelt szintű vizuális oktatás

A művészeti oktatás a gyermek rajztudásán túl egész személyiségére hat, fejleszti gondolkodását, kifinomulttá teszi ízlését. Teremteni, alkotni, az értéket védeni, gyarapítani tanít. A rajztagozat több évtizedes tapasztalatai azt mutatják, hogy az emelt szintű vizuális oktatásban résztvevő gyerekek kreativitása, térlátása, önkifejező képessége, kommunikációja meghaladja korosztályukét. Az e képzésben részesülő tanulók matematikai, idegen nyelvi kompetenciái fejlettebbek, mint társaiké. Ezen tapasztalatok helytállóságát számos szakirodalom is bizonyítja. Tanulóink jelentős sikereket érnek el nemzetközi, országos pályázatokon és versenyeken, saját munkáikat kiállításokon láthatják viszont. Mindez jó hatással van önbecsülésükre, önértékelésükre, biztosítja a gyermekkor játékosságát és sikerességét.
Erre a képzésre várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szívesen rajzolnak, örömüket lelik az alkotó tevékenységekben. Idegen nyelv tanulására már első osztálytól kezdve van lehetőség.

Az intézményben működő Alapfokú Művészeti Iskola jó lehetőséget biztosít tanulóinknak a festészet, a grafika, a szobrászat és kerámia, a zománcművesség stb. irányába történő specializálódáshoz. Tehetséges diákjaink az általános iskola befejezése után felvételt nyerhetnek a Kovács Margit Iparművészeti Szakgimnáziumba.

Szakkörök

Iskolánkban számos lehetőséget nyújtunk a tanulók érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli tevékenységekre is: színjátszó szakkör, német nyelvű színjátszó szakkör, furulya szakkör, kiskórus, sakk szakkör, szakszerű napközis foglalkozás, alapfokú művészetoktatás, robotika, programozó szakkör, természetismeret szakkor, LEGO szakkör, nyelvi szakkörök. 

Hagyományos tanrendű program, természettudományos orientációval

Terveink szerint ebben az osztályban az alapképességek fejlesztése mellett a mai kor elvárásainak megfelelően a természettudományos műveltség megalapozására helyezzük a hangsúlyt. Alsó és felső tagozaton egyaránt a természettudományi tantárgyakat tanítjuk magasabb óraszámban.
Ebbe az osztályba várjuk azokat a gyerekeket, akik különösen érdeklődnek a számok, a rejtvények iránt, kíváncsiak a körülöttük lévő világban zajló természeti jelenségek okaira, összefüggéseire, szeretik és óvják a természetet, érdeklődnek a különböző szerkezetek működési mechanizmusa iránt. Három éve a gyerekek kedvencét, a LEGO-t használjuk oktatási eszközként a matematika tanításához. Részt veszünk a "LEGO-matek" országos programban. Tanulóink számukra élvezetes módon sajátítják el a matematika alapjait, miközben fejlődnek problémamegoldó, kombinatorikai, gondolkodási képességeik. A LEGO fenntartja a motiváltságot, önálló ismeretszerzést, játékos tevékenykedtetést tesz lehetővé, fejleszti a kreativitást. A program magasabb évfolyamokon robotikával folytatódik. Iskolánk szoros kapcsolatban áll a MOBILIS-sal, az együttműködés segíti a tananyag tapasztalati úton történő elsajátítását, támogatja a természettudományos  oktatás, a digitális kompetenciák fejlesztését. Idegen nyelv tanulására már az első osztálytól kezdve van lehetőség.

 

Sport

Szoros kapcsolatot ápolunk a Kosárlabda Akadémiával, utánpótlás nevelő intézmény vagyunk. A kosárlabda mellett országos szinten is jól teljesítő lány tornacsapattal büszkélkedhetünk. Futballista diákjaink részt vesznek a Bozsik programban. A mozgáskultúra fejlesztését szolgálják a magyar néptánc, a német nemzetiségi tánc, az atlétika és az asztalitenisz foglalkozások is.

 

Iskolánk 1981. óta működő intézmény. A tanári kar arra törekszik, hogy megismerésen alapuló személyiségfejlesztéssel, egyéni bánásmóddal a tehetségeket felismerjék és fejlesszék, a valamely területen segítségre szoruló diákoknak pedig minden támogatást megadjanak. Meggyőződésük szerint magas szintű szakmai munkával, a művészeti nevelés, a sport személyiség- és közösségfejlesztő hatásának segítségével megfelelő  önismerettel rendelkező gyerekeket tudunk nevelni, akik elkötelezettek saját jövőjük és az intézményünk iránt, és sikeres fiatalokká tudnak majd válni. Tanulóinktól elvárjuk, hogy tiszteljék egymásban az embert, és olyan, a tantestület által preferált értékek alapján, mint tisztelet, becsületesség, kitartás, elkötelezettség ítéljenek meg másokat.
A színvonalas oktató-nevelő munka gyümölcseként a felsorolt területeken megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeredmények fémjelzik az iskola eredményes művészeti és nyelvi képzését, de matematika, magyar és természettudományi tantárgyak esetében is több megyei 1-3. helyezéssel büszkélkedhet az iskola. A hagyományos képzések mellett a Kovács Margit Iskola rugalmasan reagál a világ változásaira, a gyerekeket a középpontba helyezve keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel még hatékonyabbá tehető az oktatás. Ilyen például a LEGO matek, az iskolakert, a sakkoktatás, programozás, robotika. Az iskola regisztrált Tehetségpont, és büszke tulajdonosa a Győr művészetéért, a Győr sportjáért, és a Nemzetiségekért megtisztelő díjaknak.

VEZETŐI FOGADÓ ÓRA

december 05. 14.00-16.00
december 12. 14.00-16.00
január 09. 14.00-16.00
január 16. 1400-16.00

A fogadó órára
kérjük jelentkezzen be
a következő telefonszámon:
+3696 428-033

 
 
               
KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYŐR MŰVÉSZETÉÉRT DÍJ GYŐR KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT DÍJ NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ